ஆசிரியரை பற்றி

B.E. ஜார்ஜ் டிமிட்ரோவ்

Mathangalum Pengalum 23 (UNI)_html_fd7c32f7

வளர்ச்சி நிர்வாகம் பாடத்தில் 5 ஆண்டு எம்.ஏ. முதுகலைப்பட்டத்தை காந்திகிராம் பல்கலைக் கழகத்தில் முடித்துள்ளார். 2009ஆம் ஆண்டு முதல் ‘தலித் பெண் பஞ்சாயத்து தலைவர்களிடையே உள்ள உடல் அரசியல்’ பற்றிய ஆய்வுப் பணியை காந்திகிராம் பல்கலைக் கழகத்தில் மேற்கொண்டு வருகிறார். `ஊடகங்களும் பெண்களும்’ என்கிற நூலை வெளியிட்டுள்ளார். மேலும் பெண்கள், ஊடகங்கள், மனித உரிமைகள், பெண் உடல்கள் மற்றும் அரசியல் போன்ற தலைப்பில் கட்டுரைகள் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்.

 

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல் முகவரி – george1sasy@gmail.com

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

மதங்களின் பார்வையில் பெண்கள் by creative commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *