மதங்களின் பார்வையில் பெண்கள்

 

 

மதங்களின் பார்வையில் பெண்கள்

மதங்களின் பார்வையில் பெண்கள்

 

B.E. ஜார்ஜ் டிமிட்ரோவ்

george1sasy@gmail.com

 

அட்டைப் பட மூலம் – மனோஜ் குமார்

அட்டைப் பட வடிவமைப்பு – மனோஜ் குமார்

மின்னூலாக்கம் – ஜெயேந்திரன்  – vsr.jayendran@gmail.com

உரிமை – creative commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

மதங்களின் பார்வையில் பெண்கள் by creative commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.